Acht Na Dteangacha Oifigiúla 2003 - Aighneachtaí á lorg

Dréachtscéim á hullmhú ag an Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste.

Tá sé i gceist ag Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste scéim a dhréachtú de réir Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Is é bunchuspóir an Achta ná a chinntiú go mbeidh fáil níos mó ar sheirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeidh siad ar chaighdeán níos airde. Tá aighneachtaí maidir le hullmhú na dréachtscéime á lorg ag Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ó aon pháirtithe leasmhara.

Ba chóir aighneachtaí a sheoladh chuig:

webmaster@audgen.irlgov.ie

Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
3A Sraid an Mheara Uachtarach,
Baile Atha Cliath 1,
D01PF72.

Roimh 5.00 i.n. 28 de mhi Iuil 2017.

Is féidir aighneachtaí a fuarthas a chur ar www.audgen.gov.ie

Is féidir leis an scéim teanga Oifig atá ann faoi láthair a athbhreithniú anseo.

Official Languages Act 2003 - request for submissions

Preparation of a draft language scheme by the Office of the Comptroller and Auditor General

The Office of the Comptroller and Auditor General proposes to draft a language scheme in accordance with the Official Languages Act 2003. The primary objective of the Act is to ensure better availability and a higher standard of public services through Irish. The Office of the Comptroller and Auditor General invites submissions in relation to the preparation of the draft scheme from any interested parties.

You may return submissions to:

webmaster@audgen.irlgov.ie

Office of the Comptroller and Auditor General
3A Mayor Street Upper,
Dublin 1,
D01PF72.

By 5.00 p.m. on 28th July 2017

Submissions received may be placed on www.audgen.gov.ie.

The current Office language scheme can be viewed here.